- Stanovy

   - Rožnovský    Krpál

- Další akce

- Fotografie

- Cyklon P.I.T.O.

- Napište nám

STANOVY


Článek I. - název a sídlo

 1. Název sdružení zní CYKLON – První integrovaný velo oddíl (Cyklon P.I.V.O.)
 2. Sídlem sdružení je Zašová 593 , 756 51 okres Vsetín

Článek II. – předmět činnosti

 1. Předmětem činnosti CYKLON P.I.V.O. je sdružování zájemců o amatérskou cyklistiku, provozování všech forem cyklistiky, pořádání sportovních, cykloturistických a společenských podniků.
 2. Posláním CYKLON P.I.V.O. je zvyšovat u každého člena zájem o aktivní cyklistiku ve všech formách a prostřednictvím sportovních a společenských podniků prohlubovat přátelství a úctu k soupeřům.

Článek III. – vznik a zánik členství

 1. Členství ve sdružení je dobrovolné.
 2. O členství se žádá písemnou přihláškou a vzniká schválením presidiem a zaplacením členského příspěvku.
 3. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která se chce účastnit činností naplňujících cíle sdružení.
 4. Členství zaniká odhláškou nebo nezaplacením členského příspěvku ani po upomínce do 31.3. příslušného roku, pozastavením členství a úmrtím. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich části.

Článek IV. – práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo být informován o všech akcích sdružení, účastnit se všech akcí pořádaných pro členy sdružení, volit všechny orgány sdružení. Zletilý člen má právo kandidovat a být zvolen do všech orgánu sdružení.
 2. Člen má morální povinnost přispívat svou činností k dosažení cílů sdružení, dodržovat společně dohodnuté postupy, naplňovat ideály fair play, sportovní principy zdravé soutěživosti a boje proti dopingu propagací piva jako nejlepšího iontového nápoje.
 3. Člen má povinnost zaplatit členský příspěvek, usnese-li se na tom valná hromada spolku.
 4. Členu, který závažným způsobem poruší stanovy, může být členství pozastaveno. O pozastavení členství rozhoduje na návrh valná hromada.

Článek V. - organizační uspořádání
 

 1. Orgány sdružení jsou: valná hromada, presidium (spolkový president,
  3 spolkoví sekretáři, strážce spolkové pokladny) a spolkový auditorský výbor.
 2. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, schvaluje stanovy a jejich změny a jednací příp. volební řád, přijímá usnesení, volí presidium a auditorský výbor, rozhoduje o placení a výši členských příspěvků a pozastavení členství člena, schvaluje zprávu o činnosti presidia, zprávu o hospodaření spolku a zprávu auditorského výboru. Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. Schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
 3. Presidium je voleno na dobu 2 let, má 5 členů, schází se podle potřeby. Řídí práci sdružení, rozhoduje o využití prostředků sdružení. Rozhodnutí přijímá při nadpoloviční účasti svých členů, nadpoloviční většinou přítomných členů presidia.
 4. Spolkový president svolává a řídí práci presidia, reprezentuje sdružení a jedná jeho jménem.
 5. Spolkoví sekretáři zastupují spolkového presidenta ve všech jeho činnostech.
 6. Strážce spolkové pokladny stráží spolkovou pokladnu.
 7. Auditorský výbor je tříčlenný a je volen na dobu 2 let, provádí běžnou revizi hospodaření a předkládá valné hromadě výroční auditní zprávu.
 8. Maskot sdružení je volen na čtyři roky a jeden den.
  Maskot nemá žádná práva ani povinnosti.
 9. Informátor, kronikář a nástěnkář v jedné osobě je volen na tři roky. Jeho povinností je zejména informovat, kronikovat a nástěnkovat.
 10. Kumulace více funkcí není možná.

Článek VI. - majetek a hospodaření sdružení

 1. Majetek tvoří zejména členské příspěvky, případně dary.
 2. Majetek sdružení je možno použít pouze k podpoře spolkové činnosti a k programům směřujících k dosažení jeho cílů. O užití majetku rozhoduje presidium.
 3. Za majetek a hospodaření sdružení je odpovědné presidium.
 4. V případě zániku sdružení rozhodne o jeho majetku valná hromada